• viet an
      Tel:   (08) 3948.3949 Hotline 1: 1900 77 99 45 Hotline 2: 0914 183 452
(08) 3948.3949   |   1900 77 99 45

Tin tức

Điều kiện vật phẩm khi chuyển phát nhanh quốc tế
17/11/2016

Khi bạn có nhu cầu về dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, bạn là người gửi hàng hóa, bưu phẩm thì các hàng hóa, bưu phẩm của bạn phải chấp hành đúng các điều kiện, điều khoản của chuyển phát nhanh quốc tế, quy định của pháp luật về hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế.

Sau đây là các điều kiện của các vật gửi và điều kiện nhận gửi bưu gửi đi khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

1) Bưu gửi có hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo qui định của pháp luật.

2) Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo qui định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và theo thông báo của Hiệp hội EMS.

3) Vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

4) Vật phẩm hàng hóa gửi trong bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những qui định về an ninh hàng không.

Điều kiện nhận gửi bưu gửi đi Quốc tế

Ngoài những qui định đối với bưu gửi trong nước, bưu gửi đi quốc tế phải tuân thủ các qui định sau:

1) Vật gửi trong bưu gửi phải thực hiện các qui định về xuất khẩu của nhà nước và điều kiện nhập khẩu vào các nước nhận (căn cứ qui định về hàng hóa và vật phẩm cấm nhập và nhập có điều kiện vào các nước. Danh mục hàng cấm gửi và gửi đến các nước như sau:

2) Bưu gửi có vật phẩm, hàng hóa phải qua thủ tục kiểm tra hải quan và phải nộp thuế và lệ phí Hải quan theo các qui định hiện hành.

3) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức nhận bưu gửi đi quốc tế phải đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và phảit uân theo những qui định trong thông tư và các văn bản hiện hành của cơ quan chức năng có liên quan.

icon facebook  

Các tin khác


Tag: